^Powrót na górę

   
Brody °C
  11.11.2019 Ferienhaus Ostsee

Konkurs na Dyrektora CKiAL

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 96 /2019

Wójta Gminy Brody

z dnia 09 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach oraz określenia regulaminu konkursu

Na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1983 ze zm.) oraz

art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.

2019 poz. 506) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 poz. 724), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, które zawiera termin składania dokumentów oraz przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.

3. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu:

1) na podmiotowej stronie internetowej Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ;

2) na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz na jego

stronie internetowej;

§ 2.

Określa się regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powołanie Komisji Konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brody.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96 /2019

Wójta Gminy Brody

z dnia 09 lipca 2019 r.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: umowa na czas określony 5 lat

Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

ul. Radomska 34, 27-230 Brody.

1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)Posiada obywatelstwo polskie,

b)Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e)Posiada wykształcenie wyższe,

f)Posiada co najmniej 5-letni staż pracy ,

g)Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym - preferowane w instytucjach kultury,

h)Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

2.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest

konkurs:

1.Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede

wszystkim:

a)Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

c)Ustawy kodeks pracy,

d)Ustawy prawo zamówień publicznych,

e)Zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

f)Gospodarkę finansową instytucji kultury.

2.Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze.

3.Znajomość brodowskiego środowiska twórczego oraz organizacji pozarządowych właściwych ze

względu na rodzaj prowadzonej działalności CKiAL w Brodach.

4.Predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie,

5.Umiejętności kierowania zespołem ludzkim,

6.Samodzielność i systematyczność,

7.Odporność na stres,

8.Komunikatywność.

3.Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, należy:

a)Zarządzanie CKiAL w Brodach, kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej jednostki,

b)Reprezentowanie CKiAL w Brodach na zewnątrz,

c)Tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań statutowych,

d)Dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

e)Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,

f)Właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,

g)Pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.

4.Wymagane dokumenty:

a)Wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu,

b)Autorska, pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania CKiAL w Brodach

ze wskazaniem na możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych,

c)Kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (np. świadectwa pracy ,zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

d)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e)Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

f)podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

g)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji kierowniczych

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1458),

i)podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej

RODO,

j)podpisane oświadczenie, że kandydat zapoznał się z zasadami przechowywania dokumentacji

aplikacyjnej po zakończeniu procesu naboru,

k)podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach,

l)inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (w tym opinie i rekomendacje).

5.Termin i miejsce składania ofert:

a)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie z podanym adresem

zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach” na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, w terminie do 09.08.2019r.

b)Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Brody po tym terminie nie będą rozpatrywane

(dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Brody).

6.Inne niezbędne informacje:

1.Na potrzeby niniejszego konkursu udostępnia się komplet dokumentów źródłowych niezbędnych do opracowania przez kandydatów „Koncepcji funkcjonowania Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach:

a. Aktualnie obowiązujący Statut CKiAL w Brodach,

b. Regulamin Organizacyjny CKiAL w Brodach,

c. Sprawozdanie finansowe CKiAL w Brodach za rok 2018,

d. Plan finansowy CKiAL w Brodach na rok 2019,

2.Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Brody powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

3.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem

formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne

z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

4.Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 21 dni po upływie terminu ich

składania.

5.Konkurs przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia jednej kandydatury.

6.Zakończenie konkursu przewiduje się do dnia 30.08.2019r.

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96 /2019

Wójta Gminy Brody

z dnia 09 lipca 2019 r.

REGULAMIN

określający szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia

konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

1.Kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach wyłania się w drodze konkursu.

2.Konkurs ma charakter otwarty.

3.Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji oraz

zawiadamia członków Komisji.

4.Każdy z członków Komisji składa pisemne oświadczenie, że nie przystępuje do konkursu jako

kandydat, jak również nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym takiej osoby, albo pozostaje

wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to wzbudzić uzasadnione wątpliwości, co do jego obiektywizmu i bezstronności.

5.Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów.

6.W pierwszym etapie Komisja przeprowadza następujące działania:

a. Sprawdza, czy oferty złożone zostały w terminie i czy spełniają wszystkie wskazane w ogłoszeniu

o konkursie wymagania,

b. Podejmuje decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do dalszego postępowania

konkursowego. Komisja nie dopuszcza do dalszego postępowania kandydatów, których oferty:

- złożone zostały po terminie,

- nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów,

- z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych,

c. ustala termin i kolejność przeprowadzenia z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej,

d. powiadamia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub

odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu.

7.W drugim etapie konkursu Komisja przeprowadza następujące działania:

a. Określa kryteria oceny przydatności kandydata,

b. Zapoznaje się ze złożonymi przez kandydatów autorskimi koncepcjami programowo –organizacyjnymi Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach,

c. Przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami.

8.Kandydat dopuszczony do drugiego etapu postępowania konkursowego, który nie zgłosi się

w wyznaczonym terminie na rozmowę z Komisją, niezależnie od przyczyn, zostaje wyłączony

z postępowania konkursowego.

9.Po zakończeniu drugiego etapu konkursowego Komisja w głosowaniu jawnym wybiera kandydata na stanowisko dyrektora.

10.Głosowanie odbywa się w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.

11.Konkurs jest rozstrzygnięty, jeśli jeden kandydat uzyska więcej niż połowę głosów członków

Komisji biorącej udział w głosowaniu,

12.Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos.

13.Jeśli pierwsza tura głosowania nie wyłoni kandydata na dyrektora, przeprowadza się drugą turę

głosowania, do której przystępuje dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwyższą ilość głosów. Za

wybranego kandydata uważa się tego, który w drugiej turze otrzymał najwięcej głosów „za”.

14.W przypadku stwierdzenia, że żaden z kandydatów na stanowisko nie spełnia wymogów konkursu

Komisja może zwrócić się do Wójta Gminy Brody o ponowne ogłoszenie konkursu.

15.Po zakończeniu pracy Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji

obecni na posiedzeniu.

16.Komisja przekazuje wyniki postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Wójtowi Gminy Brody.

17.Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania wyników konkursu.

18.Dokumenty aplikacyjne kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od wejścia w życie

Po wyżej wymienionym okresie, jeżeli nie zostaną odebrane przez kandydatów, zostaną komisyjnie zniszczone.

 


Informacja o wynikach naboru - Pobierz


Wykonano © 2015. CKiAL Brody  Rights Reserved.