^Powrót na górę

   
Brody °C
  23.07.2019 Ferienhaus Ostsee

Konkurs na Dyrektora CKiAL

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 96 /2019

Wójta Gminy Brody

z dnia 09 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach oraz określenia regulaminu konkursu

Na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1983 ze zm.) oraz

art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.

2019 poz. 506) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 poz. 724), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, które zawiera termin składania dokumentów oraz przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.

3. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu:

1) na podmiotowej stronie internetowej Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ;

2) na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz na jego

stronie internetowej;

§ 2.

Określa się regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powołanie Komisji Konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brody.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96 /2019

Wójta Gminy Brody

z dnia 09 lipca 2019 r.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: umowa na czas określony 5 lat

Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

ul. Radomska 34, 27-230 Brody.

1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)Posiada obywatelstwo polskie,

b)Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e)Posiada wykształcenie wyższe,

f)Posiada co najmniej 5-letni staż pracy ,

g)Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym - preferowane w instytucjach kultury,

h)Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

2.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest

konkurs:

1.Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede

wszystkim:

a)Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

c)Ustawy kodeks pracy,

d)Ustawy prawo zamówień publicznych,

e)Zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

f)Gospodarkę finansową instytucji kultury.

2.Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze.

3.Znajomość brodowskiego środowiska twórczego oraz organizacji pozarządowych właściwych ze

względu na rodzaj prowadzonej działalności CKiAL w Brodach.

4.Predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie,

5.Umiejętności kierowania zespołem ludzkim,

6.Samodzielność i systematyczność,

7.Odporność na stres,

8.Komunikatywność.

3.Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, należy:

a)Zarządzanie CKiAL w Brodach, kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej jednostki,

b)Reprezentowanie CKiAL w Brodach na zewnątrz,

c)Tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań statutowych,

d)Dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

e)Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,

f)Właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,

g)Pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.

4.Wymagane dokumenty:

a)Wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu,

b)Autorska, pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania CKiAL w Brodach

ze wskazaniem na możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych,

c)Kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (np. świadectwa pracy ,zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

d)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e)Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

f)podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

g)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji kierowniczych

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1458),

i)podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej

RODO,

j)podpisane oświadczenie, że kandydat zapoznał się z zasadami przechowywania dokumentacji

aplikacyjnej po zakończeniu procesu naboru,

k)podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach,

l)inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (w tym opinie i rekomendacje).

5.Termin i miejsce składania ofert:

a)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie z podanym adresem

zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach” na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, w terminie do 09.08.2019r.

b)Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Brody po tym terminie nie będą rozpatrywane

(dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Brody).

6.Inne niezbędne informacje:

1.Na potrzeby niniejszego konkursu udostępnia się komplet dokumentów źródłowych niezbędnych do opracowania przez kandydatów „Koncepcji funkcjonowania Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach:

a. Aktualnie obowiązujący Statut CKiAL w Brodach,

b. Regulamin Organizacyjny CKiAL w Brodach,

c. Sprawozdanie finansowe CKiAL w Brodach za rok 2018,

d. Plan finansowy CKiAL w Brodach na rok 2019,

2.Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Brody powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

3.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem

formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne

z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

4.Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 21 dni po upływie terminu ich

składania.

5.Konkurs przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia jednej kandydatury.

6.Zakończenie konkursu przewiduje się do dnia 30.08.2019r.

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96 /2019

Wójta Gminy Brody

z dnia 09 lipca 2019 r.

REGULAMIN

określający szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia

konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

1.Kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach wyłania się w drodze konkursu.

2.Konkurs ma charakter otwarty.

3.Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji oraz

zawiadamia członków Komisji.

4.Każdy z członków Komisji składa pisemne oświadczenie, że nie przystępuje do konkursu jako

kandydat, jak również nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym takiej osoby, albo pozostaje

wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to wzbudzić uzasadnione wątpliwości, co do jego obiektywizmu i bezstronności.

5.Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów.

6.W pierwszym etapie Komisja przeprowadza następujące działania:

a. Sprawdza, czy oferty złożone zostały w terminie i czy spełniają wszystkie wskazane w ogłoszeniu

o konkursie wymagania,

b. Podejmuje decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do dalszego postępowania

konkursowego. Komisja nie dopuszcza do dalszego postępowania kandydatów, których oferty:

- złożone zostały po terminie,

- nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów,

- z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych,

c. ustala termin i kolejność przeprowadzenia z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej,

d. powiadamia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub

odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu.

7.W drugim etapie konkursu Komisja przeprowadza następujące działania:

a. Określa kryteria oceny przydatności kandydata,

b. Zapoznaje się ze złożonymi przez kandydatów autorskimi koncepcjami programowo –organizacyjnymi Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach,

c. Przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami.

8.Kandydat dopuszczony do drugiego etapu postępowania konkursowego, który nie zgłosi się

w wyznaczonym terminie na rozmowę z Komisją, niezależnie od przyczyn, zostaje wyłączony

z postępowania konkursowego.

9.Po zakończeniu drugiego etapu konkursowego Komisja w głosowaniu jawnym wybiera kandydata na stanowisko dyrektora.

10.Głosowanie odbywa się w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.

11.Konkurs jest rozstrzygnięty, jeśli jeden kandydat uzyska więcej niż połowę głosów członków

Komisji biorącej udział w głosowaniu,

12.Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos.

13.Jeśli pierwsza tura głosowania nie wyłoni kandydata na dyrektora, przeprowadza się drugą turę

głosowania, do której przystępuje dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwyższą ilość głosów. Za

wybranego kandydata uważa się tego, który w drugiej turze otrzymał najwięcej głosów „za”.

14.W przypadku stwierdzenia, że żaden z kandydatów na stanowisko nie spełnia wymogów konkursu

Komisja może zwrócić się do Wójta Gminy Brody o ponowne ogłoszenie konkursu.

15.Po zakończeniu pracy Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji

obecni na posiedzeniu.

16.Komisja przekazuje wyniki postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Wójtowi Gminy Brody.

17.Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania wyników konkursu.

18.Dokumenty aplikacyjne kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od wejścia w życie

Po wyżej wymienionym okresie, jeżeli nie zostaną odebrane przez kandydatów, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Sportowy turniej miast i gmin.

01.06.19. Zabawy ruchowe. 11.00 - 12.30 Świetlica w Brodach. Teren przyświetlicy. 18
28.05.19. Zabawy ruchowe. 17.00 - 19.00 Świetlica w Stykowie. Teren przy świetlicy. 16
29.05.19. Zabawy ruchowe. 17.00 - 18.30 Świetlica w Krynkach. Teren przy świetlicy. 12
30.05.19. Zabawy ruchowe. 17.00 - 19.00 Świetlica w Kuczowie. Teren przy świetlicy. 20
01.06.19. Zabawy taneczne. 9.00 - 11.00 Świetlica w Brodach. 25
06.01.19.  Zabawy sportowo - rekreacyjne - Gminny Dzień Dziecka 15.00 - 19.00 Stadion w Brodach 360
27.05.19. Zawody lekkoatletyczne. 9.00 - 12.00 Stadion w Brodach. 65
29.05.19. Indywidualne biegi przełajowe. 9.00 - 13.00 Stadion w Brodach. 143
31.05.19. Międzyszkolny turniej gier i zabaw ruchowych. 9.00 - 12.00 Stadion w Brodach 140
28.05.19. Test Coopera. 11.00 - 12.00 Boisko szkolne w Adamowie. 48
29.05.19. Turniej gry w kręgle. 9.00 - 11.00 Kręgielna w Starachowicach. 15
30.05.19. Gry i zabawy sportowe są przyjemne i zdrowe. 8.00 - 10.00 Sala gimnastyczna w Adamowie 20
30.05.19. Gramy w ringo. 10.00 - 11.30 Sala gimnastyczna w Adamowie 15
30.05.19. Szkolny turniej piłki siatkowej. 12.00 - 15.00 Boisko wielofunkcyjne w Adamowie. 50
31.05.19. Festyn sportowy Trzymaj formę. 16.00 - 20.00 Boisko szkolne w Adamowie. 200
28.05.19. Szkolny turniej piłki siatkowej dziewcząt. 8.00 - 10.00 Boisko ZSP w Rudzie 24
29.05.19. Szkolny turniej piłki siatkowej - chłopców 9.00 - 11.00 Boisko ZSP w Rudzie 24
30.05.19. Turniej szachowy. 8.00 - 12.00 ZSP w Rudzie. 34
31.05.19. Test Coopera. 9.00 - 10.30 Boisko ZSP w Rudzie 15
27.05.19. Turniej w ringo. 9.00 - 11.00 PSP w Brodach 20
28.05.19. Turniej tenisa stołowego. 10.00 - 12.00 PSP w Brodach 20
31.05.19. Gry i zabawy rekreacyjne. 9.00 - 11.00 PSP w Brodach 60
30.05.19. Test Coopera. 10.00 - 11.00 PSP w Brodach 15
27.05.19. Turniej mini piłki nożnej. 9.00 - 11.00 PSP w Dziurowie 25
28.05.19. Zumba dla dzieci. 12.30 - 13.30 PSP w Dziurowie 48
28.05.19. Turniej gier i zabaw. 13.30 - 14.30 PSP w Dziurowie 38
30.05.19. Test Coopera. 13.30 - 14.30 PSP w Dziurowie 10
27.05.19. Turniej gier i zabaw. 9.00 - 11.00 ZPO w Stykowie 46
28.05.19. Turniej piłki nożnej. 10.00 - 13.00 ZPO w Stykowie 42
30.05.19. Turniej piłki siatkowej. 9.00 - 11.00 ZPO w Stykowie 34
31.05.19. Test Coopera. 9.00 - 11.00 ZPO w Stykowie 30

XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin.

       Kolejny raz nasza gmina bierze udział w tej imprezie. Poniżej przedstawiamy kalendarz zawodów.

 

 

XXV SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN

XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

26 maja – 1 czerwca 2019 r.

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

 

Nazwa miasta / gminy: BRODY

Data
imprezy
Nazwa imprezy Organizator imprezy
(telefon kontaktowy do organizatora)
Miejsce przeprowadzenia imprezy Godzina
01.06. Zabawy ruchowe. CKiAL w Brodach. 271-13-31 Teren przy świetlicy w Brodach. 11.00
28.05. Zabawy ruchowe. CKiAL w Brodach. 271-13-31 Teren przy świetlicy w Stykowie. 17.00
29.05. Zabawy ruchowe. CKiAL w Brodach. 271-13-31 Teren przy świetlicy w Krynkach. 17.00
30.05. Zabawy ruchowe. CKiAL w Brodach. 271-13-31 Teren przy świetlicy w Kuczowie 17.00
01.06. Zabawy taneczne. CKiAL w Brodach. 271-13-31 Świetlica w Brodach. 9.00
01.06. Zabawy sportowo-rekreacyjne – Gminny dzień dziecka. CKiAL w Brodach. 271-13-31 Stadion w Brodach. 16.00
27.05. Zawody lekkoatletyczne. CKiAL w Brodach. 271-13-31 Stadion w Brodach. 9.00
29.05. Indywidualne biegi przełajowe. CKiAL w Brodach. 271-13-31 Stadion w Brodach. 9.00
31.05. Międzyszkolny turniej gier i zabaw ruchowych. CKiAL w Brodach. 271-13-31 Stadion w Brodach 9.00
28.05. Test Coopera. PSP w Adamowie 271-63-11 Boisko szkolne. 11.00
29.05. Turniej gry w kręgle. PSP w Adamowie 271-63-11 Kręgielnia w Starachowicach. 9.00
30.05. Gry i zabawy sportowe są przyjemne i zdrowe. PSP w Adamowie 271-63-11 Sala gimnastyczna. 8.00
30.05. Gramy w ringo. PSP w Adamowie 271-63-11 Sala gimnastyczna. 10.00
30.05. Szkolny turniej piłki siatkowej. PSP w Adamowie 271-63-11 Boisko wielofunkcyjne. 11.00
31.05. Festyn sportowy „Trzymaj formę”. PSP w Adamowie 271-63-11 Boisko szkolne. 16.00
28.05. Szkolny turniej piłki siatkowej – dziewcząt. ZSP Ruda Sala gimnastyczna. 9.00
29.05. Szkolny Turniej piłki siatkowej – chłopców. ZSP Ruda Sala gimnastyczna. 9.00
30.05. Szkolny turniej szachowy. ZSP Ruda Sala gimnastyczna 10.00
27.05. Turniej ringo. PSP w Brodach 271-13-61 Sala gimnastyczna. 10.00
28.05. Turniej tenisa stołowego. PSP w Brodach 271-13-61 Sala gimnastyczna. 11.00
30.05. Test Coopera. PSP w Brodach 271-13-61 Boisko szkolne. 12.00
31.05. Gry i zabawy rekreacyjne. PSP w Brodach 271-13-61 Boisko szkolne. 10.30
27.05. Turniej gier i zabaw ruchowych. ZPO Styków Boisko szkolne. 9.00
28.05. Turniej piłki nożnej. ZPO Styków Boisko szkolne. 11.00
30.05. Turniej piłki siatkowej. ZPO Styków Sala gimnastyczna. 10.00
31.05. Test Coopera. ZPO Styków Boisko szkolne. 9.00
27.05. Turniej mini piłki nożnej, PSP w Dziurowie 271-63-60 Boisko w szkolne. 11.00
28.05. Zumba dla dzieci. PSP w Dziurowie 271-63-60 Sala gimnastyczna. 12.30
28.05. Turniej gier i zabaw. PSP w Dziurowie 271-63-60 Boisko szkolne. 13.30
30.05. Test Coopera PSP w Dziurowie 271-63-60 Boisko szkolne. 13.30

V kolejka tenisa stołowego.

             W pierwszym meczu rundy rewanżowej spotkały się drużyny TOP SPIN Brody i SETBOL. Pojedynek zakończył się wygraną SETBOLA 3 : 2. Wyniki: L. Kita - T. Kępa 0 : 3 ( 3 -, 6 -, 7 -), J. Kita - Z. Świostek 3 : 0 ( - 6, - 8, - 10), debel 1 : 3 ( - 9, 5 -, 5 -, 9 - ), L. Kita - Z. Świostek 0 : 3 ( 4 -, 2 -, 3 - ), J. Kita - T. Kępa 3 : 0 ( - 7, - 5, - 8) 

Lp. Drużyna M Pkt Bilans meczów SETY
1. ROMABUD 4 12 15 : 5 37 : 16
2. TOP SPIN BRODY 5 9 16 : 9 52 : 31
3. SETBOL 5 9 14 : 11 51 : 37
4. BARCHAN KRYNKI I  4 3 8 : 12 22 : 30
5. BARCHN KRYNKI II 4 0 2 : 18 7 : 55

Powstaje Dziecięcy Zespół Ludowy

Ogłaszamy zapisy do Dziecięcego Zespołu Ludowego. Wiek dzieci od 4 do 8 lat. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w Świetlicy w Brodach pod opieką instruktorów CKiAL. Zapisy telefoniczne: 41-271-13-31,  517 747 380 lub osobiście w Świetlicy w Brodach ul. Radomska 34. Najpierw powstanie zespół śpiewaczy (naula ludowych piosenek), a póżniej w przypadku większej liczby chętnych również grupa taneczna. Zapisy do dnia 28.02.2019 r.

Liga tenisa stołowego - runda rewanżowa.

Terminarz.

Data Godz. Miejsce Mecz Wynik
20.02.2019 17.00 Styków Romabud – Barchan Krynki II
Krynki Top Spin Brody - Setbol
27.02.2019 17.00 Styków Top Spin Brody – Romabud
Krynki Barchan Krynki II – Barchan Krynki I
06.03.2019 17.00 Krynki Barchan Krynki I – Top Spin Brody
Styków Romabud - Setbol
13.03.2019 17.00 Styków Setbol – Barchan Krynki I
Krynki Top Spin Brody – Barchan Krynki II
20.03.2019 17.00 Krynki Barchan Krynki II – Setbol
Styków Romabud – Barchan Krynki I

Liga tenisa stołowego.

         W meczach kończących rundę odnotowaliśmy wynki: Barchan Krynki I - Setbol 2 : 3, Romabud - Barchan Krynki I 4 : 1. Tabela przedstawia nastepująco: 

Lp. Drużyna M Pkt Bilans meczów   SETY
1. ROMABUD 4 12 15 : 5   37 : 16
2. TOP SPIN BRODY 4 9 14 : 6   45 : 22
3. SETBOL 4 6 11 : 9   42 : 30
4. BARCHAN KRYNKI I  4 3 8 : 12   22 : 30
5. BARCHN KRYNKI II 4 0 2 : 18   7 : 55

Ferie zimowe 2019 w Świetlicach CKiAL

Zakończyły się ferie zimowe. Nasze Świetlice zrealizowały wiele ciekawych zajęć, które dały podopiecznym możliwość spędzenia wolnego czasu w ferie. Cieszymy się, że dość liczna grupa odwiedziła świetlice aby wspólnie spędzić czas na grach i zabawach świetlicowych oraz zdobywaniu nowych umiejętności.

Poniżej zdjęcia z różnych działań, które realizowane były w Świetlicach w ferie.

Zabawy „Bez prądu” - gry planszowe i zabawy plastyczne  w Świetlicy w Brodach:


Zajęcia muzyczne w Świetlicy w Brodach – muzyka popularna i muzyka ludowa:


Zajęcia taneczne – zumba dla dzieci i młodzieży oraz JUST DANCE (Konsola X-BOX) w Świetlicy w Brodach:

 


Zajęcia kulinarne w Świetlicy w Brodach – zapiekanki i sałatki – jak prawidłowo nakryć stół:


Teatrzyk "Kniaź Popiel i myszy" w Świetlicy w Brodach i Stykowie

 

Teatrzyk "Opowieści Profesora Książeczki" w Brodach i Kuczowie

 


Zajęcia plastyczne w Świetlicy w Kuczowie - bibułkowe laleczki i ekologiczny karmnik

 

Pieczenie ciasteczek w Świetlicy w Brodach

Zajęcia plastyczne - wyklejanki - Świetlica w Brodach

Zabawy dla dzieci w Brodach i Kuczowie

 

 

Konkurs Kolęd "Nocy Niepojęta" w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie

12 stycznia 2019 r. w Sanktuarium w Kałkowie - Godowie odbył się II Festiwal Kolęd i Pastorałek "Nocy Niepojęta". Udział wzięły w nim zespoły "TĘCZA", "BRODOWIANKI" i "ECHO ADAMOWA" oraz solistka MARTA ZAWŁOCKA. Komisja Konkursowa przyznała III nagrodę w konkursie zespołowi "BRODOWIANKI" natomiast solistka MARTA ZAWŁOCKA otrzymała wyróżnienie. Specjalną nagrodę otrzymał również MAREK BASA, instruktor muzyczny i akompaniator naszych zespołów

Rezultaty zbiórki na WOŚP w Brodach

16 908 zł - taki jest wynik zbiórki do skarbonek w czasie 27 Finału WOŚP w gminie Brody. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję - wolontariuszom, rodzicom, opiekunom szkolnym - a przede wszystkim tym, którzy wrzucili swój "grosz" na potrzeby chorych dzieci. Poniżej zdjęcia z prowadzonej kwesty i rozliczenia w Sztabie.

Wkrótce ferie zimowe - zapraszamy do Świetlic CKiAL

Już od poniedziałku rozpoczynają się ferie zimowe. Przygotowaliśmy różnorodne propozycje na spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież w naszych Świetlicach. Mam nadzieję, że z naszych propozycji skorzysta duża grupa podopiecznych. Poza mile spędzonym czasem, dla każdego będziemy mieli "kanapkowy" poczęstunek i gorące napoje. Zapraszamy. Szczegóły na załączonych plakatach:

plakat ferie (PDF) >>>

plakat ferie (JPG) >>>

IV kolejka tenisa stołowego.

           W czwartej serii spotkań BARCHAN KRYNKI II uległ drużynie TOP SPIN BRODY 0 : 5. Wyniki: R.Gębura - P. Kita 0 : 3 ( 5 -, 5 -, 6 - ), M. Żelazowski - J. Kita 0 : 3 ( 6 -, 7 -, 5 - ), debel R. Gębura, M. Żelazowski - P. Kita, J. Kita 0 : 3 (4 -, 5 -, 6 - ), R. Gębura - J. Kita 0 : 3 ( 8 -, 7 -, 5 - ), M. Żelazowski - P. Kita 0 : 3 ( 4 -, 8 -, 3 - ). SETBOL - BARCHAN KRYNKI II 4 : 1 Wyniki: T. Kępa - J. Adamus 3 : 0 (- 3, - 5, - 6), Z. Świostek - R. Gebura 3 : 0 ( - 2, - 9, - 4). debel T. Kępa, Z.  Świostek - J. Adamus, R. Gębura 1 : 3 (8 -, 8 - , - 8 , 8 - ), T. Kępa, - R. Gębura 3 : 0 (- 5, - 6, - 6), Z.Świostek - J. Adamus 3 : 0 ( - 5, - 1, -7). 

TABELA:

Lp. Drużyna M Pkt Bilans meczów SETY
1. ROMABUD 3 9 11 : 4 37 : 16
2. TOP SPIN BRODY 4 9 14 : 6 45 : 22
3. SETBOL 3 3 8 : 7 30 : 24
4. BARCHAN KRYNKI I  2 3 5 : 5 16 : 18
5. BARCHN KRYNKI II 4 0 2 : 18 7 : 55

III kolejka tenisa stołowego.

         W pierwszym spotkaniu III kolejki spotkały się drużyny SETBOL i ROMABUD. Mecz zakończył się wynikiem 3 : 2 dla ekipy ROMABUD. Wyniki: T. Kępa - S. Stepaniuk 1 : 3 (8 -, - 8, 10 -, 10 -), Z. Świostek - A. Jabłoński 3 : 1 (9 -, - 4, - 5, - 7), debel T. Kępa, Z. Świostek - S. Stepaniuk, A. Jabłoński 2 : 3 ( - 10, 7 -, - 8, 4 - , 7 -), T. Kępa - A. Jabłoński 3 : 2 ( - 12, - 8, 9 -, 9 -, - 10), Z. Świostek - S. Stepaniuk 0 : 3 ( 1 -, 4 - 8 - ). W drugim meczu TOP SPIN BRODY pokonał BARCHAN KRYNKI I 4 : 1. Wyniki: J. Kita - P. Mierzyński 3 : 0 ( - 6, - 8, - 6 ), P. Kita - Sz. Barański 3 : 0 ( - 8, - 9, - 6 ), debel J. Kita, P. Kita - P. Mierzyński, Sz. Barański 3 : 1 ( - 8, 9 -, - 10, - 9 ), J. Kita - Sz. Barański 3 : 0 ( - 5, - 6, - 7 ), P. Kita - P. Mierzyński 2 : 3 ( 5 -  ,- 6, 8 -, - 7, 9 - ). 

TABELA:

Lp. Drużyna M Pkt SETY
1. ROMABUD 3 9 37 : 16
2. TOP SPIN BRODY 3 6 30 : 22
3. BARCHAN KRYNKI I 2 3 16 : 18
4.  SETBOL 2 0 17 : 21
5. BARCHN KRYNKI II 1 0 4 : 27

II kolejka w lidze tenisa stołowego.

        W sali gimnastycznej w Stykowie odbył się pierwszy mecz drugiej kolejki ligi, w którym po zaciętej rywalizacji drużyna ROMABUD pokonała TOP SPIN BRODY 3 : 2.  Tym samym umocniła się na pierwszej pozycji w tabeli. Wyniki poszczególnych gier: J. Kita - S. Stepaniuk 3 : 1 ( - 7, 8 -, - 6, - 5), L. Kita - A. Jabłoński 0 : 3 ( 13 -, 3 -, 6 - ), gra deblowa J. Kita, L. Kita - S. Stepaniuk, A. Jabłoński 1 : 3 (  - 3, 8 -, 7 -, 10 - ), J. Kita - A. Jabłoński 3 : 0 ( - 8, - 7, - 3 ), L. Kita - S. Stepaniuk 0 : 3 ( 2 -, 8 -, 5- ). W drugim meczu BARCHAN KRYNKI I pokonał BARCHNA KRYNKI II  4 : 1 Wyniki: Sz. Barański - J. Adamus 3 : 0 ( - 5, - 2, - 3), R. Kudelski - R. Gębura 0 : 3 ( 8 -, 3 -, 8 - ). gra deblowa   Sz. Barański, R. Kudelski - R. Gębura, M. Żelazowski 3 : 0 ( - 4, - 2, - 3 ), Sz. Barański - R. Gębura 3 : 0 ( - 6, - 1, - 9 ), R. Kudelski - J. Adamus 3 : 1 ( - 7, - 7, 4 -, - 10)

TABELA:

Lp. Drużyna M Pkt SETY
1. ROMABUD 2 6 25 : 7
2. BARCHAN KRYNKI I 1 3 12 : 4
3. TOP SPIN BRODY 2 3 16 : 18
4.  SETBOL 1 0 8 : 9
5. BARCHN KRYNKI II 1 0 4 : 27

Udane Mikołajki w CKiAL

Kilkadziesiąt dzieci odebrało paczki Mikołajkowe w CKiAL Brody. Mikołaj odwiedził Świetlicę w Brodach i Kuczowie oraz dostarczył paczki do Hali Sportowej w Krynkach, gdzie odbywają się treningi w Szkółce Piłkarskiej. EMocji i radości nie barakowało, co można zaobaczyć na poniższych zdjęciach.

Mikołaj w Świetlicy w Brodach:

Paczki dla Szkółki Piłkarskiej na Hali w Krynkach:

Mikołaj w Świetlicy w Kuczowie:

Historyczne rozgrywki.

              W środę 5 grudnia w Kryneckiej świetlicy zainaugurowaliśmy Amatorską Ligę Tenisa Stołowego. Do pierwszej edycji zgłosiło się pięć drużyn. Poza Krynkami mecze rozgrywane będą również w sali gimnastycznej w Stykowie. W meczu otwarcia spotkały sie drużyny: BARCHAN KRYNKI II - ROMABUD. Wynik meczu 5 : 0 dla gości. Wyniki poszczególnych gier przedstawiają się następująco: 1. M. Żelazowski - A. Jabłoński 0 : 3 ( 7-, 8-, 8-) 2. J. Adamus - S Stepaniuk 0 : 3 (7-, 8-, 2 ) 3. gra deblowa M. Żelazowski, J. Adamus - R. Mazurkiewicz, S Stepaniuk 0 : 3  (1-, 5-, 6-) 4. M. Żelazowski - S. Stepaniuk 0 : 3 (7-, 6-, 12-14), 5. J. Adamus - A. Jabłoński 0 : 3 ( 2-, 8-, 5-). Mecz z 10 grudnia TOP SPIN BRODY - SETBOL 3 : 2. Wyniki:  J. Kita - T. Kępa 3 : 0 (-6, -3, -7), L. Kita - T. Sobolewski 0 : 3 (2-, 3-, 3-), gra deblowa J. Kita, L. Kita - T. Kępa. T. Sobolewski 3 : 1 (- 8, 6- , -9, -6), J. Kita - T. Sobolewski 3 : 1 (-5, 5-, -7, -7).  L. Kita - T. Kępa 0 : 3 (2-, 4 -, 6 -)

TABELA

Lp. Drużyna M Pkt SETY
1. ROMABUD 1 3 15 : 0
2. TOP SPIN BRODY 1 3 9 : 8
3. SETBOL 1 0 8 : 9
4.  BARCHAN KRYNKI II 1 0 0 : 15 
  BARCHN KRYNKI I      

Liga tenisa stołowego.

Terminarz.

Data Godz. Miejsce Mecz Wynik
05.12.2018 17.00 Krynki Barchan Krynki II - Romabud  0 : 5
Styków Setbol – Top Spin Brody 2 : 3 
12.12.2018 17.00 Styków Romabud – Top Spin Brody  3 : 2
Krynki Barchan Krynki I – Barchan Krynki II 4 : 1 
19.12.2018 17.00 Krynki Top Spin Brody – Barchan Krynki I  4 : 1
Styków Setbol – Romabud 2 : 3 
02.01.2019 17.00 Krynki Barchan Krynki I - Setbol  2 : 3
  Barchan Krynki II – Top Spin Brody  0 : 5
09.01.2019 17.00 Styków Setbol – Barchan Krynki II  4 : 1
Krynki Barchan Krynki I - Romabud  1 : 4

Zbliża się kolejny Finał WOŚP

Zbliża się kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie przy Centrum Kultury w Brodach działał będzie Gminny Sztab WOŚP, na rzecz którego kwestować będzie 45 wolontariuszy, przede wszystkim uczniów klas VIII i III gimnazjów z naszych szkół. Celem najbliższego Finału jest zbiórka pieniędzy na zakup szprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Liga tenisa stołowego.

                W sezonie 2018/19 zamierzamy rozpocząć rozgrywki  I Edycji Ligi w Drużynowym Tenise Stołowym. Drużyna składa się z min. dwóch zawodników, którzy ukończyli 15 lat (16 - 18 pisemna zgoda rodziców). Drużyny można zgłaszać do 20 listopada 2018 roku pod nr tel. 517 747 420. 

Zmiana organizacji ruchu drogowego w czasie festynu

W związku z organizacją w dniu 11 sierpnia 2018 r. Festynu pod Zaporą w Brodach nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Sportowej (nad zalewem). Na odcinku od wjazdu na boisko w Brodach do przejazdu kolejowego w Rudzie w godzinach 15.00 - 22.00 obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w stronę Rudy z możliwością parkowania samochodów od strony torów kolejowych. Pomocą na tym odcinku służyć będą patrole strażaków z OSP. W załączeniu mapka z oznakowaniem. Dojazd na imprezę z tego kierunku przez Adamów i Lubienię lub przez Krynki ul. Górną i Kościelną.

ruch

Sportowy Turniej Miast i Gmin

Gmina Brody przystąpiła do XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin rozgrywanego w okresie od 26.05 do 10.06 2018 r. Poniżej zamieszczamy kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych planowanych w ramach niniejszego turnieju. Zachęcamy w miarę możliwości do aktywnego uczestnictwa, gdyż jednym z kryterium oceny jest liczba mieszkańców gminy biorących udział w konkurencjach.

 

IX TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN

26 maja – 10 czerwca 2018 r.

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

 
Data
imprezy
Nazwa imprezy Organizator imprezy
(telefon kontaktowy do organizatora)
Miejsce przeprowadzenia imprezy. Godzina
29.05.18. Wycieczka Nordic Walking. Świetlica CKiAL w Brodach 41 271 13 31. Teren gminy Brody. 18.00-20.00
30.05.18. Zabawy Ruchowe. Świetlica CKiAL w Brodach. Teren przy Świetlicy. 17.00-19.00
01.06.18. Zabawy Ruchowe – Dzień Dziecka. Świetlica CKiAL w Kuczowie. Teren przy Świetlicy. 17.00-19.00
05.06.18. Zabawy Ruchowe. Świetlica CKiAL w Stykowie. Teren przy Świetlicy. 17.00-19.00
07.06.18. Zabawy Ruchowe. Świetlica CKiAL w Krynkach. Teren przy Świetlicy. 17.00-19.00
05.06.18. Spacer z kijkami. Świetlica CKiAL w Kuczowie. Okolice miejscowości Kuczów. 19.00-20.30
30.05.18 Indywidualne biegi przełajowe. CKiAL w Brodach. Stadion w Brodach. 9.00-12.30
09.06.18. Spacer z kijkami. Świetlica CKiAL w Brodach. Okolice miejscowości Brody. 17.00-19.00
02.06.18. Zabawy taneczne dla dzieci. Świetlica CKiAL w Brodach. Świetlica. 10.00-12.00
28.05.18. Zawody Lekkoatletyczne. CKiAL w Brodach. Stadion w Brodach. 9.00-13.00
08.06.18. Zawody Międzyszkolne w Grach i Zabawach. CKiAL w Brodach. Stadion w Brodach. 9.00-13.00
29.05.18. Tor Przeszkód. CKiAL w Brodach. Stadion w Brodach. 16.00-18.00
09.06.18. Zabawy taneczne dla dzieci. Świetlica CKiAL w Kuczowie. Świetlica. 10.00-12.00
04.06.18. Międzyszkolny Turniej Mini Piłki Nożnej. CKiAL w Brodach. Stadion w Brodach. 9.00-13.00
28.05.18. Wycieczka piesza PSP Dziurów 41 271 63 60. Dziurów – Skałki w Rudzie 12.35
28.05.18. Rekreacja w basenie. PSP Dziurów. Starachowice - basen 12.30
30.05.18. Rekreacja w basenie. PSP Dziurów. Starachowice - basen 12.30
01.06.18. Turniej piłki siatkowej. PSP Dziurów. Dziurów 9.00
01.06.18. Dwa ognie. PSP Dziurów. Dziurów 10.00
01.06.18. Gry i zabawy ruchowe. PSP Dziurów. Dziurów 11.00
04.06.18. Wycieczka rowerowa. PSP Dziurów. Dookoła Zalewu w Brodach 12.35
04.06.18. Rekreacja w basenie. PSP Dziurów. Starachowice - basen 12.30
06.06.18. Turystyczna wycieczka po Kielcach. PSP Dziurów. Kielce 8.00
06.06.18. Rekreacja w basenie. PSP Dziurów. Starachowice - basen 12.30
07.06.18. Zumba dla dzieci klasy „0”. PSP Dziurów. Dziurów 12.30
07.06.18. Wycieczka rowerowa. PSP Dziurów. Dookoła Zalewu w Brodach 12.35
08.06.18. Wycieczka turystyczna po Warszawie. PSP Dziurów. Warszawa 7.00
08.06.18. Turniej Gier i Zabaw. ZSP w Rudzie 41 271 63 55. Boisko Szkolne. 8.00-9.30
08.06.18. Turniej Piłki Nożnej. ZSP w Rudzie. Boisko Szkolne. 10.00-13.00
08.06.18. Bieg Terenowy. ZSP w Rudzie. Boisko Szkolne. 9.00-10.30
05.06.18. Test Coopera. ZSP w Rudzie. Boisko Szkolne. 9.00-11.00
01.06.18. Dzień Dziecka na Sportowo. SP Staw Kunowski 41 271 11 80. Boisko Szkolne. 9.00-12.00
29.05.18. Test Coopera. SP Staw Kunowski. Boisko Szkolne. 10.00-12.00
29.05.18. Turniej Piłki Nożnej. ZPO w Stykowie 41 271 63 66. Boisko Szkolne 9.00-11.00
29.05.18. Turniej Gier i Zabaw Ruchowych. ZPO w Stykowie. Boisko Szkolne 12.00-14.00
06.06.18. Gry Rekreacyjne. ZPO w Stykowie. Boisko Szkolne 9.00-12.00
07.06.18. Test Coopera. ZPO w Stykowie. Boisko Szkolne. 10.00-12.00
06.06.18. Olimpiada przedszkolaków. ZSP w Krynkach 41 271 17 85. Boisko szkolne. 8.00-13.00
05.06.18. Test Coopera. ZSP w Krynkach. Boisko Szkolne. 9.00-11.00

Buskie Spotkania z Folklorem - Eliminacje w Opatowie

W minioną sobotę, 5 maja 2018 roku, w Opatowie na Eliminacjach do Buskich Spotkań z Folklorem kwalifikację do Konkursu Finałowego w Busku Zdroju w dniu 19.05.2018 r. otrzymały zespoły BRODOWIANKI i ECHO ADAMOWA oraz solistki MARTA ZAWŁOCKA i WIESŁAWA KIEŁEK. Poza wyżej wymienionymi, Centrum Kultury w Brodach na Eliminacjach reprezentowali również: Zespoły TĘCZA i JARZĘBINA z DZIUROWA oraz solistka ANNA REJKOWICZ. Wszystkich wykonawców do występów przygotował instruktor MAREK BASA.

Turniej tenisa stołowego.

             W niedzielę 22 kwietnia w hali sportowej w Krynkach odbył się Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Brody. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe, W najliczniejszej grupie pow. 16 lat wystartowało 12 zawodników i 1 zawodniczka, którzy rozlosowani zostali do trzech grup. O pierwsze miejsce w turnieju walczyli zawodnicy zajmujący pierwsze miejsca w grupie. Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii został Jan Kita, drugie miejsce zajął Tomasz Kępa a trzecie Szymon Barański. Kategorię chłopców 13 - 16 lat wygrał Cezary Chrząstowski. Kategorię do 12 lat wygrał Wiktor Barański, a w kategorii dziewcząt bezkonkurencyjna była Aleksandra Glina. Organizatorzy turnieju wyróżnili również Panią Zofię Ozdobę.

 

XVI Gminny Konkurs Ortograficzny

6 kwietnia 2018 roku Szkoła Podstawowa w Brodach była już po raz 16-ty organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego pod patronatem Centrum Kultury. W roku bieżącym do ortograficznych zmagań przystapiło 40 uczniów z większości szkół. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: klasy II i III, IV i V oraz VI i VII.  W najmłodszej kategorii tytuł Mistrza Ortografii wywalczył JAN KLEPACZ ze Szkoły w Stawie Kunowskim, w klasach V - VI najlepszym okazał się ADAM DĘBNIAK ze Szkoły w Krynkach, a w kategorii klas VI - VII tytuł Mistrza wywalczyła MARTA KUMEK ze Szkoły w Adamowie. Nagrody książkowe i dyplomy, które otrzymali poza zwycięzcami również Wicemistrzowie i Wyróżnieni ufundowało Centrum Kultury. Szkoła w Brodach zorganizowała poczęstunek dla uczestników.

Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach zaprasza do udziału w Wiosennym Turnieju Tenisa Stołowego. Turniej odbędzie się w dniu 22.04.2018 roku od godz. 10.00 w Hali Sportowej w Krynkach. Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci do lat 13, młodzież od 14 do 16 lat i pow. 16 lat bez podziału na kategorie wiekowe. Zgłoszenia mailowe - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i telefoniczne 517747420 do dnia 18.04.2018 r.  Regulamin rozgrywek zostanie ogłoszony wkrótce, a jego ostateczny kształt zostanie określony bezpośrednio przed zawodami w zależności od ilości uczestników. Opłata startowa dla osób dorosłych - 10 zł. Dla najlepszych zawodników turnieju przewidziane są puchary i pamiątkowe dyplomy oraz w miarę mozliwości upominki rzeczowe. Regulamin turnieju>>>

Procesja Niedzieli Palmowej w Krynkach

Już po uroczystej procesji Niedzieli Palmowej w Krynkach. W tym roku w procesji wzięło udział 12 specjalnie przygotowanych na tę okoliczność palm przez mieszkańców: Adamowa, Brodów, Budów Brodzkich, Kuczowa, Krynek, Lubieni, Rudnika, Rudy, Zespół Brodowianki, Centrum Kultury w Brodach oraz Przedszkole w Rudzie, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Stawie Kunowskim. Grupa pań ze Stykowa przygotowała na procesję kolorową girlandę oraz specjalne palmy. Palmy można przez kilka tygodni oglądać w Kościele w Krynkach. Jednocześnie pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tych wspaniałych palm. Możecie Państwo być z siebie dumni. Liczę również na to, że w latach następnych będziemy wspólnie podtrzymywać tę wspaniałą tradycję, zachęcając jednocześnie młodsze pokolenie do współpracy przy tworzeniu tych arcydzieł.


Odwołany turniej ping-ponga

Informuję wszystkich zainteresowanych, że planowany na najbliższą niedzielę turniej tenisa stołowego w Krynkach z przyczyn obiektywnych został przełożony na 15 kwietnia 2018 roku. Za utrudnienia przepraszam. O szczegółach organizacyjnych będziemy informować po 1 kwietnia.

Zapisy do chóru

Jeśli masz minimum 14 lat, uważasz że umiesz i lubisz śpiewać, chcesz spędzać czas w gronie fajnych ludzi i poznawać nowych znajomych, to to ogłoszenie jest dla Ciebie!. Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ogłasza nabór do chóru wielogłosowego. Zapraszamy zarówno dziewczęta jak i chłopców. Próby chóru będą odbywać się raz w tygodniu, repertuar w zależności od poziomu uczestników. Gwarantujemy występy na licznych imprezach lokalnych oraz udział w odpowiednich festiwalach i przeglądach. Dobra zabawa, integracja oraz fajna przygoda ze śpiewem gwarantowana. Zgłoszenia mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. telefoniczne 41 2711331 oraz osobiste do dnia 23 marca 2018 r. W przypadku grupy mniejszej niż 10 osób utworzymy wokalny zespół kameralny.

Nasze zespoły na Konkursie Kolęd w Skarżysku Kamiennej

20 stycznia 2018 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej, odbyły się eliminacje rejonowe Konkursu Kolęd i Pastorałek. Wzięły w nim udział dwa nasze zespoły: BRODOWIANKI i JARZĘBINA oraz troje solistów: MARTA ZAWŁOCKA, WIESŁAWA KIEŁEK i HENRYK RZESZUTEK. Niestety, żaden z naszych wykonawców nie zakwalifikował się do koncertu finałowego.

Bardzo dobry wynik zbiórki na WOŚP

logo serceZbiórka na rzecz WOŚP w Brodach zakończona. Wolontariusze do swoich skarbonek zebrali 16997 zł i 19 gr. oraz ok. 20 euro. Z licytacji pamiątek WOŚP uzyskaliśmy kwotę 350 zł. Razem daje to kwotę 17347 zł i 19 groszy. Taką zadeklarowaną sumę pieniędzy przekazaliśmy do przeliczenia do banku. Dziękuję gorąco wolontariuszom i wszystkim, którzy zechcieli zasilić tę szlachetną akcję swoim darem. Do zobaczenia za rok.

Wykonano © 2015. CKiAL Brody  Rights Reserved.